Sbor dobrovolných hasičů Pavlínov

Důvodem k založení sboru v Pavlínově byl oheň. Již v roce 1896 byla domluvena koupě stříkačky pro obec, přestože sbor ještě nebyl založen, ale pro odpor některých občanů musela být koupě zrušena. Pan Vondruška koupil malou ruční stříkačku, ale obecní zastupitelstvo mu ji odmítlo zaplatit, proto si ji musel ponechat sám. V r. 1901 a 1902 se jednalo o založení SDH, ovšem mnoho občanů bylo proti. Do té doby, než v Pavlínově vypukl požár u Moravů (31) a díky neodbornosti při hašení vyhořeli i sousedé. Tato událost přiměla obecní zastupitelstvo k založení hasičského sboru – po všech schváleních – s datem 19.4.1903.

Ovšem sbor tehdy neměl dostatek členů – obrátil se proto na mládež, u které jeho prosby byly vyslyšeny. Prvním starostou sboru byl zvolen František Procházka – řídící učitel. Sbor začal pilně cvičit, a tak zanedlouho vyškolil své členy k plnému nasazení. Ovšem větší problémy byly s výzbrojí a výstrojí. Sbor neměl dostatek peněz, a proto byl nucen se zadlužit, což si na sebe vzal p. starosta Vidlák. Během tří let se sbor z dluhů dostal,ale stále mnoho financí neměl, protože podpory od obce se sbor nedočkal.

Naši hasiči vyjeli poprvé k ohni 15.8.1903, kdy hořelo v Nových Dvorech. Dále se sbor angažoval v hašení požáru ve Frankově Zhořci, Pavlínově, Uhřínově, Chlumku, čtyřikrát v Měříně a v mnoha dalších obcí. Většinou náš sbor dojel k požáru mezi prvními.

Hasiči se shodli, že by potřebovali hasičské skladiště a přístřeší pro stříkačku. To by mělo stát nad kapličkou naproti tehdejším Šoukalovým a Dohnalovým, kteří se proti tomu bouřili, protože by neměli výhled na náves. Proto se hlasovalo o zbourání kapličky a postavení ji o pár metrů níže, k čemuž pravděpodobně nedošlo. „Hasička" se postavila na horním konci obecního rybníka (nad dnešním kulturním domem), ale už v r. 1911 dochází k první opravě a v jubilejním roce 1928 (25 let SDH Pavlínov) je „hasička" v havarijním stavu. Jubilejní rok 1928 byl ve znamení velkých oslav. Bylo postaveno nové hasičské jeviště, vybudováno cvičiště pro školní mládež, zakoupeny 4 nové přilby, atd...

V tento slavný rok se také pořádal ples, při němž hrála kapela složená z pavlínovských hasičů. Plesu se zúčastnilo asi 280 osob a výdělek činil 1024 Kč. Hasiči také nacvičovali spoustu ochotnických divadel, která se setkávala s velkým úspěchem. V srpnu roku 1932 končí zápisy v kronice psané p. řídícím Bohumilem Mejzlíkem, protože ten se z Pavlínova odstěhoval. V r. 1935 byl ve štítu „hasičky" vytesán výklenek pro sochu sv. Floriána, kterou sboru věnoval starosta obce Fr. Simonides. Socha je nyní ve výklenku nové hasičské zbrojnice. V r. 1937 došlo ke změně hasičského stejnokroje - jak pracovního, tak i vycházkového.

Doba protektorátu přinesla zákaz politických stran a ostatních organizací. SDH zakázán nebyl, byl však vystaven mnoha přísným opatřením. Nesměly se konat žádné zábavy ani ochotnická představení, cvičení nevyjímaje. Poslední schůze se uskutečnila v r. 1941. Na ní byl jednomyslně zvolen do okresní hasičské jednoty Fr. Vondruška. Během okupace byl život hasičského sboru v Pavlínově v útlumu. Po osvobození se první poválečné volby ve sboru konaly v r. 1946.

V r. 1951 došlo k vnitřní přestavbě organizace dobrovolného hasičstva. Místo Československého svazu hasičstva měl sbor nový název - Československý svaz požární ochrany (ČSPO). Došlo zde jen k mírným změnám. Od r. 1950 do r. 1985 máme jen mlhavé informace o činnosti ČSPO. Víme ale, že aktivita sboru byla stále na dobré úrovni, pořádaly se pravidelné plesy, různé kulturní akce, požární kontroly domů a hasiči se zapojovali do různých akcí. V r. 1977 na výroční členské schůzi byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Jiřím Březkou st.

V r. 1986 se počíná uvažovat o výstavbě nové hasičské zbrojnice. V r. 1988 (12. srpna) zapálil blesk stodolu v č. 57 u Pačísků. Sbor zasahoval, ale jelikož se voda musela dovádět až od Dolního rybníka (Bouřliváku), bylo hašení obtížné. Při tomto požáru zasahovalo 10 hasičských sborů. Ovšem stodola lehla popelem.

V r. 1988 je konečně o stavbě nové hasičské zbrojnice rozhodnuto. Byl zakoupen pozemek od p. Jiřího Sobotky a po demolici celé usedlosti postavit na tomto místě požární zbrojnici. 27.5.1988 se započala demolice a v září téhož roku bylo staveniště připraveno a terén na stavbu upraven. 23. března 1989 se začaly hloubit základy. Během stavby se několikrát naskytly problémy se sháněním stavebního materiálu, který se v té době nevyskytoval v hojném množství a nebyl ani volně prodejný na trhu. Vše se ale podařilo sehnat. Hlavním organizátorem celé stavby byl předseda ZO SPO Jiří Březka, který na stavbě odpracoval celých 1172 hod. Stavba zdárně pokračovala a na stavbě se podíleli i mnozí brigádníci. Jejich tehdejší taxa byla 12,5 Kčs/hod. Místní rozhlas opakovaně vyzýval obyvatele o pomoc a dílo bylo zdárně dokončeno. 9.prosince 1990 vysvětil novou zbrojnici Mons. P. František Hrůza, farář měřínský, a po vysvěcení se v kulturním domě konala mše svatá.

V r. 1993 slavil SDH Pavlínov 90 let svého působení. Oslavy započaly v pátek 9. července slavnostní valnou hromadou. V sobotu se konal taneční výlet „Pod Lipami" a v neděli se konala soutěž za rybníkem „Lojzíkem," ale kvůli špatnému počasí dorazilo málo lidí. První cenu – živé sele – si odvezlo Velké Meziříčí a Pavlínov získal druhé místo. Po soutěži byla v KD taneční zábava.

V r. 1995 sbor zahájil provoz v hospodě „U Fialů." Služby členů se po týdnu střídaly. Také byl uspořádán zájezd po památkách brněnských a byl navštíven i vinný sklípek.

V r. 1998 končí SDH s provozováním pavlínovské hospody. Dne 21.11.1998 se konala slavnostní valná hromada u příležitosti 95. výročí založení sboru. Byla předána čestná uznání a medaile.

Rok 2000 začal Hasičským plesem, jehož uskutečnění nebylo určité, poněvadž venku byly hromady sněhu a Pavlínov byl odříznut od okolního světa. Vše nakonec dobře dopadlo. Tento rok uběhlo 10 let od otevření hasičské zbrojnice.

Rok 2003 byl ve znamení rozsáhlých oslav při příležitosti 100 let od založení sboru. Oslavy vypukly v pátek 12.července mší svatou, která byla sloužena Mons. P. Františkem Hrůzou. Při této mši byl posvěcen i nový hasičský prapor. V sobotu 13.července se konala slavnostní valná hromada, na kterou bylo pozváno mnoho hostů. Na této valné hromadě byla udělena „Čestná uznání." Po valné hromadě následovalo občerstvení a nato volná zábava. V neděli ve 13.00 pokračovaly oslavy. Nejprve byl vzdán hold padlým u pomníku a nato se za hudby muzikantů šlo na louku za rybníkem Lojzíkem a tam proběhla soutěž požárních družstev. Vyhrálo naše družstvo „B" a odměnou mu bylo živé sele.

V r. 2004 SDH pořádal zájezd do Tábora, kde jsme navštívili Hasičské muzeum a mnohá další místa jižních Čech.

V r. 2006 se v Pavlínově pořádala Okrsková soutěž.

V r. 2007 (20.ledna) pořádali hasiči v pavlínovském KD ples.

V r. 2008 oslaví SDH Pavlínov 105 let od svého založení.

Doufáme, že SDH Pavlínov bude i nadále dodržovat heslo :

„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci."