Myslivecké sdružení Pavlínov - Stránecká Zhoř

myslivciMyslivecké sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř je jedno z největších sdružení bývalého okresu Žďár nad Sázavou. Větší honitbu vlastní a užívá jen honitba zámku Žďár nad Sázavou. Honitba Mysliveckého sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř nebývala svou rozlohou tak veliká jako dnes. Vznikala postupně slučováním menších honiteb, až dosáhla výměry necelých 3000 ha.

V současné době zahrnuje katastry obcí nebo jejich části, a to Pavlínova, Otína, Stránecké Zhoři, Uhřínova, Horních Radslavic, Pohořílek, Geršova, Frankova Zhořce, Nové Zhoře, Šeborova a Pustiny.

Prvním předsedou takto velkého sloučeného Mysliveckého sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř byl Čermák František. Prvním hospodářem byl Švejda Jaroslav, potom Bartušek Josef st. z Nové Zhoři, hospodář František Čermák, následoval ing. Mejzlík František ze Stránecké Zhoři, hospodář Karel Dobrovolný a dnes zastává funkci předsedy MS Šašek Stanislav st., rovněž ze Stránecké Zhoři. Během celého dlouhého období takto velkého sdružení se měnila i členská základna. Mnoho členů, kteří stáli u zrodu tohoto sdružení, není již mezi námi. Jak život plyne, staří členové odcházejí do věčných lovišť. Přichází však mladší generace. Zvláště v posledních šesti letech se členská základna výrazně omladila.

Členská základna sdružení čítá v současné době 43 členů. Zajímavé je i složení členské základny, kde jsou jak staří, tak i mladí myslivc.i A mezi myslivci jsou i 3 ženy, myslivkyně, které se dobře zapojily do veškeré činnosti Mysliveckého sdružení Pavlínov - Stránecká Zhoř.

Složení členské základny dle věkové struktury je následující:

do 30 let - 9 členů
30 - 40 let - 8 členů
40 – 50 let - 4 členové
50 - 60 let - 12 členů
60 - 70 let - 6 členů
nad 70 let - 4 členové
Průměrný věk členů je 43 let.

Složení členské základny dle doby členství:

do 10 let členství - 11 členů
10 – 20 let členství - 12 členů
20 – 30 let členství - 7 členů
30 – 40 let členství - 8 členů
40 – 50 let členství - 4 členové
nad 50 let členství - 1 člen

Hlavním statutárním orgánem sdružení je členská schůze. Běžnou činnost v Mysliveckém sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř řídí výbor, který má 9 členů.

Současné složení výboru je následující:

Šašek Stanislav – předseda
Wasserbauer Václav – místopředseda
Dobrovolný Karel – myslivecký hospodář
Ing. Pokorný Josef – finanční hospodář
Ing. Hladký Jan - jednatel
Ing. Říha Miroslav – kulturní referent
Čermák František – člen výboru
Ing. Jaša František - člen výboru
Necid Václav - člen výboru
Je nutné si i připomenout, že samotná myslivost není jen o střílení, ale že hlavním posláním myslivosti je ochrana přírody a krajiny, kdy společné provádění myslivosti musí být v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny správních orgánů.

Samotná činnost sdružení je velmi pestrá. Mimo výkonu práva myslivosti je to i kulturní činnost, jako je pořádání „Poslední leče", „Mysliveckého plesu", nebo i zájezdů na různé výstavy. Nelze opomenout ani vystoupení trubačů a pěveckého sboru při Svatohubertské mši v Měříně, které zajišťuje rovněž Myslivecké sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř. Dobré je i to, že se nezapomíná na ty myslivce, kteří mají kulaté výročí svých narozenin a jsou obdarováni upomínkovým dárkem včetně blahopřání.

Nejsou opomenuti ani ti myslivci, kteří se svou činností významně podíleli na rozvoji myslivosti za jejich činnost jim udělil okresní myslivecký spolek medaile „Za zásluhy o myslivost". Velmi dobrá je i kynologická činnost, kdy v rámci okresu jsou v honitbě Mysliveckého sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř pořádány kynologické akce, a to zkoušky psů v norování na lišku a Barvářské zkoušky honičů. Úspěšným zvládnutím některé z těchto zkoušek se stávají psi lovecky upotřebitelnými. Další akce pořádané Mysliveckým sdružením Pavlínov – Stránecká Zhoř jsou cvičné střelby na soukromé střelnici, která se nachází v areálu honitby. Jsou to soutěže ve střelbě na asfaltové terče, např. „Velikonoční beránek". Členové Mysliveckého sdružení se také zúčastňují různých soutěží ve střelbě pořádané Mysliveckým sdružením Měřín. Další důležitou činností je i brigádnická výpomoc při sběru drobného kamene u zemědělské organizace Agro Měřín a.s. Za tuto práci získává potom sdružení obilní odpady, ale i objemná krmiva pro krmení zvěře v zimním období. Sběrem drobného kamene jsou také uhrazovány škody na zemědělských kulturách u Agra Měřín a.s, způsobené černou zvěří.

Další brigádnická činnost probíhá na pomoc LDO Měřín při obnově a ochraně lesa.

Ze stručného přehledu lze usoudit, že činnost Mysliveckého sdružení Pavlínov – Stránecká Zhoř je velmi pestrá. Ti, co výkon práva myslivosti provádí, musí i vynaložit nemalé finanční prostředky a mnoho svého volného času, aby mohli myslivost vůbec vykonávat. Je to sice náročný a zároveň záslužný koníček, od kterého nelze očekávat žádný zisk, má však velkou tradici a proto věřme, že tato tradice bude i nadále zachována.

Myslivecké desatero

  1. Pomni, že všem svým dovednostem mysliveckým učil jsi se ze znalosti našich otců a dědů. Proto je vždy v úctě a lásce měj.
  2. Chovu zvěře řádně se věnuj, dobře ji opatruj a proti strádání zabezpečuj, aby Tobě a též myslivcům ostatním k užitku sloužiti mohla. Zvěř dravou pak nikoliv bez rozmyslu hubiti, nýbrž pouze tlumiti můžeš, neb jen příroda chápaná ve své úpnosti zdravou býti může.
  3. Loviti smíš pouze způsoby povolenými a platnými. Vystříhej se zejména ran na zvěř sousední, neb čekání na honbiště hranicích. Verbež pytláckou usilovně pronásleduj, újedníků a jiných masařů zlovolných pak nešetři.
  4. Pamatuj, že k základním ctnostem mysliveckým patří čestnost, poctivost a pravdomluvnost. Slova Tvá pak budiž váhy kovu vzácného, bys byl vždy příkladem ostatním.
  5. Náčiní své též v úctě měj. Pušku, náboje a další pomůcky lovecké v takovém stavu opatruj, aby kdykoliv k účelu svému sloužiti mohly. O psa svého pak pravidelně a řádně pečuj, neboť ten je nejlepším pomocníkem Tvým.
  6. Chování k ženám toliko takové býti má, by každé jejich přání předem bylo splněno bez váhání, zejména pak jde-li o ženu Tvou vlastní.
  7. V družině myslivecké veselý a vtipný býti máš. Vína však a truňků rozličných toliko v takové míře užívej, by Tvé s puškou zacházení a kočáru řízení pro ostatním nebezpečným státi se nemohlo.
  8. V řeči své pak užívej toliko výrazů mysliveckých, jak káží pravidla cechu našeho, by každý brach zelený svého druha snadno poznati mohl.
  9. V oblečení tradici se říditi musíš. Oděv Tvůj účelem, vzhledem a všude příslušnost ke stavu určiti má.
  10. V konání, chování a skutcích svých sám povždy cti a ostatním dále předávej tradice cechu našeho mysliveckého, jenž dědictvím je našich předků.